Junta General de
Cofradías y Hermandades

SEMANA SANTA DE FERROL

Aviso Legal

DATOS IDENTIFICATIVOS
No cumprimento co deber de información recollida no artigo 10 da Lei 34/2022, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da información e de Comercio Electrónico, a continuación, reflíctense os seguintes datos:
XUNTA XERAL DE CONFRARÍAS E IRMANDADES DA SEMANA SANTA DE FERROL
CIF: G70437181
RÚA MAGDALENA N.º 224 – FERROL (A CORUÑA)
semanasantadeferrol@gmail.com

USUARIOS
Toda persoa que acceda, navegue ou utilice o sitio web entenderase como usuario. O acceso, navegación e/o uso do sitio web de XUNTA XERAL DE CONFRARÍAS E IRMANDADES DA SEMANA SANTA DE FERROL implica para o usuario a aceptación destas condicións xerais. Por tanto, o usuario debe ler atentamente estas condicións xerais.

CONDICIÓNS XERAIS

XUNTA XERAL DE CONFRARÍAS E IRMANDADES DA SEMANA SANTA DE FERROL informa que o acceso e uso da páxina www.semanasantaferrol.com están suxeitos aos termos que se detallan neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos devanditos servizos ou contidos puidese precisar da aceptación dunhas condicións Xerais adicionais.

Mediante ao acceso a este portal web o usuario acepta expresamente todas as condicións expostas no presente aviso legal, polo que ao utilizar esta páxina web, vostede consente quedar vinculado por estas condicións, pola nosa Política de Privacidade e Cookies, polo que, se non está vostede #de acordo con todas as condicións expostas no noso Aviso Legal, Política de Privacidade e Cookies, non debe usar esta páxina web.
XUNTA XERAL DE CONFRARÍAS E IRMANDADES DA SEMANA SANTA DE FERROL resérvase o dereito de efectuar, sen aviso previo/previo aviso, as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir, engadir ou actualizar a información contida na súa web ou na configuración e presentación desta.

Recomendámoslle comprobar a vixencia e exactitude dos contidos do presente aviso legal, debido a que pode ser modificado, co fin de manter actualizada a información publicada no portal.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
XUNTA XERAL DE CONFRARÍAS E IRMANDADES DA SEMANA SANTA DE FERROL en cumprimento da lexislación aplicable informa o usuario que os datos persoais que se lle poidan requirir como consecuencia do rexistro e utilización dos servizos ofrecidos polo sitio web serán obxecto de tratamento automatizado coa finalidade de garantir a protección dos datos persoais e realizar a xestión, administración, prestación, ampliación e mellora das súas actividades para ofrecerlle un servizo máis personalizado e eficaz.

Deberá acceder á Política de Privacidade de XUNTA XERAL DE CONFRARÍAS E IRMANDADES DA SEMANA SANTA DE FERROL na seguinte ligazón: Política de Privacidade, para obter información sobre o tratamento dos seus datos de carácter persoal.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIA
Os dereitos de propiedade intelectual e industrial dos contidos da súa páxina web, así como de calquera imaxe, son, audio, vídeo, software, textos, marcas ou logotipos, etc. están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial. Queda prohibida a súa reprodución, comunicación pública e distribución de calquera contido desta páxina web, sen autorización previa e expresa do XUNTA XERAL DE CONFRARÍAS E IRMANDADES DA SEMANA SANTA DE FERROL.

Si se autoriza ao uso do contido da páxina web como uso persoal e privado. Calquera outro uso deberá ser comunicado e autorizado por XUNTA XERAL DE CONFRARÍAS E IRMANDADES DA SEMANA SANTA DE FERROL previa e expresamente.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE
XUNTA XERAL DE CONFRARÍAS E IRMANDADES DA SEMANA SANTA DE FERROL fai o posible por ofrecer información veraz e sen erros no seu sitio web. No caso que nalgún momento producísese algún erro deste tipo, alleo sempre á súa vontade, XUNTA XERAL DE CONFRARÍAS E IRMANDADES DA SEMANA SANTA DE FERROL procedería inmediatamente á súa corrección.

XUNTA XERAL DE CONFRARÍAS E IRMANDADES DA SEMANA SANTA DE FERROL non se fai responsable en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidese derivarse do uso da información que contén o seu sitio web.

XUNTA XERAL DE CONFRARÍAS E IRMANDADES DA SEMANA SANTA DE FERROL non garante a dispoñibilidade permanente de acceso á páxina web ou aos servizos que esta ofrece polo que queda especialmente eximida de responsabilidade por deficiencias de servizo imputables ao centro servidor ou ás redes de conexión e polos danos que calquera virus informático ou programa malicioso puidese causar. Con todo, XUNTA XERAL DE CONFRARÍAS E IRMANDADES DA SEMANA SANTA DE FERROL traballa e pon o seu esforzo en protexer o seu sistema e aplica ferramentas estándares de seguridade para #o devanditos fins.

LIGAZÓNS
No caso de que no sitio web dispuxésense ligazóns ou hipervínculos a outros sitios da internet, XUNTA XERAL DE CONFRARÍAS E IRMANDADES DA SEMANA SANTA DE FERROL non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso XUNTA XERAL DE CONFRARÍAS E IRMANDADES DA SEMANA SANTA DE FERROL asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas. Sen prexuízo do anterior, algunhas ligazóns estarán previamente negociados ou consensuados co responsable do contido enlazado, de forma que se xere unha contraprestación polas accións realizadas libremente polo usuario. Esta situación non afectará en ningún caso á exclusión de responsabilidade sobre o contido enlazado nin á independencia deste medio de comunicación.

DEREITO DE EXCLUSIÓN
XUNTA XERAL DE CONFRARÍAS E IRMANDADES DA SEMANA SANTA DE FERROL resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso ao seu sitio web e/o servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo/previo aviso, a aqueles usuarios que incumpra as presentes condicións xerais.

NORMATIVA LEGAL E XURISDICIÓN APLICABLE
A propiedade intelectual e os presentes termos de uso desta web, así como o resto do contido da mesma, realizáronse respectando en todo momento a lexislación que lle resulta aplicable, en especial, a Lei de Servizos da Sociedade de Información e Comercio Electrónico (LSSICE), a Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679 e Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios.